Masz pytania zadzwoń: + 48 32 760 95 99   l   Oferty specjalne   l   Szukaj   l   Blog  l  
Zapomniałeś; hasła?
Register
More Oficjalna Strona RUWAC at ruwac.pl
RUWAC Polska zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z zanieczyszczeniami powstającymi w procesach technologicznych. W tym celu proponujemy Państwu podciśnieniowe urządzenia do odsysania wszelkiego rodzaju pyłów i zanieczyszczeń, produkowane przez niemiecką firmę Ruwac.
Z uwagi na zróżnicowanie pod względem parametrów technicznych jak podciśnienie, moc, rodzaj filtrów, rozmiary nasze odkurzacze i odpylacze znajdują zastosowanie przy odciąganiu różnych materiałów.OWH Ruwac

OWH stan na 11 stycznia 2003

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

§ 1 Informacje ogólne

Do zlecenia, umowy lub oferty, które znajdują się na odwrocie, mają zastosowanie wyłącznie poniższe Ogólne warunki sprzedaży i dostawy, o ile firma Ruwac nie dokonała w formie pisemnej lub nie potwierdziła innych ustaleń. Warunki są tak samo wiążące dla umów dostawy maszyn, części zamiennych i wyposażenia, jak i dla przeprowadzenia napraw. Ogólne warunki handlowe, które są sprzeczne z Ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy firmy Ruwac, nie będą uznawane. Wyraźnie wyklucza się ich obowiązywanie. Brak odpowiedzi ze strony firmy Ruwac na przesłane ogólne warunki handlowe nabywcy nie stanowi zgody na ich zastosowanie. Warunki sprzedaży i dostawy firmy Ruwac w obowiązującym brzmieniu, które zostały zastosowane dla bieżących kontaktów handlowych, będą również integralną częścią wszystkich przyszłych umów, bez konieczności wyraźnego wskazania w poszczególnych przypadkach, nawet jeśli dla poszczególnych transakcji ustalono odmienne warunki.

 

§ 2 Oferty

Firma Ruwac jest związana swoją ofertą i uzgodnieniami ustnymi dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu. Oświadczenia jej pracowników, przedstawicieli mobilnych lub handlowych wymagają dla swojej skuteczności pisemnego potwierdzenia przez firmę Ruwac.

 

§ 3 Wysyłka, przejście ryzyka

Dostawa następuje zgodnie z naszym wyborem przystosowanym środkiem transportu na rachunek i ryzyko nabywcy, chyba że przeprowadzamy transport własnymi pojazdami i z udziałem własnego personelu, a szkody nie zostały spowodowane przez osoby trzecie. Ryzyko przechodzi na klienta wraz z przekazaniem towaru poczcie, kurierowi, spedytorowi lub przewoźnikowi, najpóźniej jednak przy wyjściu towaru z zakładu lub magazynu. Obowiązuje to w szczególności również przy sprzedaży z klauzulą CIF, CFR, FAC, FAS lub FOB.

 

§ 4 Terminy dostaw

Podanie terminów dostaw nie jest zasadniczo wiążące, chyba że pisemnie wyraźnie uzgodniono dokładnie oznaczony termin. Ponadto terminy dostawy opatrzone są zastrzeżeniem wywiązania się poddostawców, zastrzeżeniem możliwości dostawy oraz sprzedaży innemu nabywcy. Termin dostawy rozpoczyna się w dniu przyjęcia przez nas zamówienia, jednak nie przed pełnym uzgodnieniem wszystkich szczegółów wykonania. Termin dostawy z terminowym zgłoszeniem gotowości do wysyłki zostaje wstrzymany, jeśli wysyłka nie jest możliwa nie z naszej winy. Jako dzień dostawy obowiązuje dzień wysyłki, a przy uzgodnionym odbiorze dzień wysłania zgłoszenia gotowości do wysyłki. Jeśli firma Ruwac nie spełni w tym terminie swojego zobowiązania do dostawy, to nabywca jest uprawiony do odstąpienia od umowy po upływie pisemnie ustalonego przez siebie terminu dodatkowego w wymiarze dwóch tygodni pod rygorem odmowy przyjęcia. Zdarzenia związane z siłą wyższą, strajki w firmie lub u dostawców oraz porównywalne, nieprzewidywalne przeszkody, na których powstanie i usunięcie nie mamy żadnego wpływu, przedłużają ustalone terminy dostaw o czas trwania przeszkody, jednak nie dłużej niż o dwa tygodnie. Jeśli opóźniona dostawa nie leży w interesie nabywcy, to jest on uprawiony do odstąpienia od umowy po upływie pisemnie ustalonego przez siebie terminu dodatkowego w wymiarze dwóch tygodni pod rygorem odmowy przyjęcia. Roszczenia z tytułu odszkodowania w przypadku niewypełnienia lub opóźnionej dostawy są wykluczone, o ile po stronie firmy Ruwac lub wykonawców jej zobowiązań nie zachodzi poważne zaniedbanie lub działanie umyślne.

 

§ 5 Dostawa częściowa

Firma Ruwac jest uprawniona do dostaw częściowych. Nabywca jest zobowiązany do odbioru dostaw częściowych. Jeśli firma Ruwac zalega z dostawami pozostałych części, a pisemnie ustalony przez nabywcę termin dodatkowy upłynął bezowocnie, to może on całkowicie odstąpić od umowy tylko wówczas, gdy brakujących części nie można pozyskać w inny sposób, a dostarczone części bez pozostałych nie są przedmiotem zainteresowania nabywcy.

 

§ 6 Ceny, warunki płatności

O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, miarodajne są ceny firmy Ruwac obowiązujące w dniu potwierdzenia zlecenia. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, miarodajne są cenniki obowiązujące w dniu potwierdzenia zlecenia. Okres obowiązywania cennika wygasa wraz z wydaniem nowego cennika. Wszystkie ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć ustawowy podatek VAT. Termin płatności rachunków za towary wynosi 30 dni, a rachunków za obsługę klienta 10 dni od daty wystawienia rachunku bez upustu. Weksle i czeki są przyjmowane wyłącznie jako świadczenia w celu wykonania zobowiązania i z zastrzeżeniem możliwości dyskontowania. Wszystkie związane z tym wydatki ponosi nabywca. Przyjęcie weksla po upływie terminu płatności lub prolongaty nie stanowi odroczenia. Firma Ruwac zastrzega sobie prawo do zwrotu weksla lub czeku w każdej chwili.

 

§ 7 Zaleganie z zapłatą

Jeśli nabywca zalega z zapłatą, to jesteśmy uprawnieni do zażądania odsetek w wysokości 9% ponad stopę bazową określoną w § 247 niemieckiego Kodeksu cywilnego oraz do naliczenia kosztów upomnienia za 2. i każde następne upomnienie w wysokości 5,00 euro. Zastrzega się prawo dochodzenia wyższego odszkodowania z tytułu zalegania w pojedynczych przypadkach. Jeśli nabywca nie wypełnia swoich zobowiązań do zapłaty, zaprotestuje weksel lub czek lub zostaną ujawnione inne okoliczności, które zagrażają wypełnieniu zobowiązań nabywcy wobec firmy Ruwac, to wszelkie roszczenia firmy Ruwac stają się bezzwłocznie wymagalne bez względu na wcześniejsze uzgodnienia dotyczące płatności. Pozostałe po naszej stronie dostawy dla nabywcy mogą wówczas być dokonywane na nazwisko lub być uzależnione od przedstawienia stosownego zabezpieczenia do wysokości naszego zobowiązania do dostawy. Nabywca jest upoważniony do płatności z góry zamiast przedstawienia stosownego zabezpieczenia. Jeśli wymagane zabezpieczenie nie zostanie przedstawione przed upływem jednego tygodnia, to możemy odstąpić od umowy. Jeśli uzgodniono płatność w ratach, to pozostała kwota staje się bezzwłocznie wymagalna, jeśli nabywca zalega z płatnościami przez okres dłuższy niż 8 dni. Nie uznaje się płatności osobom trzecim, w szczególności przedstawicielom handlowym i mobilnym, chyba że osoby te zostały wyraźnie upoważnione do ich zainkasowania.

 

§ 8 Kompensacja, prawo wstrzymania

Kompensacja roszczenia wobec firmy Ruwac jest dopuszczalna tylko w przypadku wyraźnie uznanych przez firmę Ruwac lub prawomocnych roszczeń nabywcy. Prawo wstrzymania z tytułu roszczeń wynikających z innego stosunku umownego nabywcy wobec firmy Ruwac jest wykluczone.

 

§ 9 Zastrzeżenie własności

Dostarczone towary pozostają własnością firmy Ruwac do całkowitego spełnienia wszystkich roszczeń wobec nabywcy przysługujących firmie Ruwac, które wynikają ze stosunków handlowych. Nabywca jest uprawniony do sprzedaży towaru w zgodnym z prawem obrocie handlowym i do dysponowania nim. W celu zabezpieczenia praw firmy Ruwac ceduje on już dziś wszystkie roszczenia powstałe po stronie jego odbiorców z dalszej sprzedaży w wysokości kwoty rachunku z ustawowym podatkiem VAT na firmę Ruwac, niezależnie od tego, czy towar został sprzedany po obróbce czy bez. W przypadku obróbki lub połączenia naszego towaru z innym towarem przysługuje nam, bez naszego zobowiązania, zastrzeżenie współwłasności nowego przedmiotu w takiej proporcji, w jakiej znajduje się kwota rachunku za nasz towar do kwoty rachunku innego zastosowanego towaru. Wartość zastrzeżonego towaru w rozumieniu tego warunku jest naszą wartością fakturowaną. Jeśli nabywca stanie się wyłącznym właścicielem nowego przedmiotu, to uznaje się za uzgodnione, że współwłasność zostanie przyznana w wymienionej wyżej proporcji.

Na żądanie nabywcy firma Ruwac jest gotowa i zobowiązana do udostępnienia zabezpieczenia według własnego wyboru, jeśli i o ile wartość zabezpieczenia przekracza jej roszczenia z tytułu bieżących stosunków handlowych o 20%. Nabywca pozostaje uprawniony do ściągania należności wobec swoich odbiorców tak długo, jak prawidłowo i punktualnie wypełnia swoje zobowiązania do zapłaty wobec firmy Ruwac. Uprawnienie firmy Ruwac do samodzielnego ściągania należności pozostaje nienaruszone. Firma Ruwac zobowiązuje się jednak nie ściągać należności tak długo, jak nabywca wywiązuje się z zobowiązań do zapłaty z własnych przychodów, nie zalega z zapłatą a w szczególności nie złożono wniosku o wszczęcie egzekucji na majątku nabywcy. Jeśli tak nie jest, to nabywca jest zobowiązany do przedłożenia rachunku ze sprzedaży towaru zastrzeżonego, wskazania dłużnika i udzielenia wszystkich informacji, które są konieczne do ściągnięcia długu. Nabywca bez żądania zgłosi dłużnikowi odstąpienie od roszczeń i wezwie go do zapłaty wyłącznie na rzecz firmy Ruwac. Przy zajęciu towaru zastrzeżonego przez firmę Ruwac odstąpienie zachodzi każdorazowo.

Nabywca jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z towarem zastrzeżonym i do ubezpieczenia go od wody, ognia, włamania, kradzieży i innych rodzajów ryzyka. Nabywca odstąpi w celu wykonania zobowiązania od wszelkich roszczeń wobec ubezpieczyciela lub sprawców szkody na rzecz firmy Ruwac.

Nabywca udostępni bezzwłocznie firmie Ruwac wszelkie informacje konieczne do jej interwencji dotyczące egzekucji osób trzecich na towarach zastrzeżonych lub roszczeniach wobec klientów trzecich, od których odstąpił w ramach zabezpieczenia. Koszty interwencji ponosi nabywca.

Dodatkowo nabywca poinformuje firmę Ruwac o uszkodzeniu i utracie towaru zastrzeżonego oraz o każdej zmianie siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Firma Ruwac przyjmuje powyższe cesje.

 

§ 10 Gwarancja

Wyklucza się gwarancję w przypadku zmian dostarczonych towarów wskutek zużycia, nieprawidłowej obsługi, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, nadmiernego obciążenia, zastosowania nieodpowiednim środków czyszczących i działania podobnego rodzaju. Obowiązuje to w szczególności w przypadku nieprzestrzegania naszej instrukcji obsługi i/lub nieprzeprowadzania konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi. Uzgadniamy z nabywcą dostępność wyłącznie takich cech i właściwości naszych towarów, które wynikają z danych w instrukcji obsługi, na kartach technicznych i ulotkach znajdujących się w opakowaniu. Jeśli dane w instrukcjach obsługi, na kartach technicznych i ulotkach znajdujących się w opakowaniu dotyczące istotnych cech i właściwości naszych towarów są niekompletne lub nie ma ich wcale, to miarodajne są obowiązujące dla naszych towarów normy DIN oraz przepisy WE, aktualny stan techniki lub obowiązująca praktyka w obrocie handlowym (w przedstawionej kolejności). Cech i właściwości nieujętych tamże oraz w naszych instrukcjach obsługi, na kartach technicznych i ulotkach znajdujących się w opakowaniu nie uzgadnia się z klientem jako istniejących w sposób dorozumiany (konkludentny). Przepis § 434 ust. 1 zdanie 3 [niemieckiego] kodeksu cywilnego pozostaje nienaruszony. Nie przejmujemy gwarancji i odpowiedzialności za przydatność naszych produktów do celów przewidzianych przez nabywcę, które wykraczają poza przejęte zastosowanie, chyba że wyraźnie zapewniliśmy taką przydatność.

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od przekazania przedmiotu nabywcy, chyba że pisemnie uzgodniono dłuższy okres. Przepis § 479 [niemieckiego] kodeksu cywilnego pozostaje nienaruszony.

Nabywca skontroluje towary bezzwłocznie po ich przyjęciu w miejscu przeznaczenia pod względem prawidłowej konstrukcji, kompletności i zgodności z umową. Zastosowanie znajduje przepis § 377 [niemieckiego] kodeksu handlowego. Oczywiste i rozpoznawalne podczas prawidłowej kontroli wady nabywca zgłosi w formie pisemnej w terminie 10 dni od otrzymania towaru. Nieoczywiste lub nierozpoznawalne podczas prawidłowej kontroli wady nabywca zgłosi w formie pisemnej w terminie 10 dni od ich wykrycia. W przypadku przekroczenia tego terminu nie uwzględnia się gwarancji za wykryte uprzednio wady. Przepis § 479 [niemieckiego] kodeksu cywilnego pozostaje nienaruszony.

W przypadku uzasadnionej i terminowej reklamacji jesteśmy uprawni według własnego wyboru do usunięcia wady lub dostawy części zamiennych. Jeśli usunięcie wady lub dostawa części zamiennych nie powiodą się lub wady nie zostaną usunięte w pisemnie wyznaczonym terminie dodatkowym w wymiarze 15 dni, to nabywca może zażądać wedle własnego wyboru zmniejszenia ceny zakupu lub unieważnienia umowy. Jeśli zachodzą uprawnione roszczenia gwarancyjne, a dostarczone towary zostały przewiezione przez nabywcę za granicę (np. firma córka, plac budowy, itp.), to firma Ruwac pokrywa koszty części zamiennych, wysyłki oraz koniecznego demontażu i montażu w takim zakresie, w jakim powstałyby one w miejscu głównej siedziby nabywcy w Republice Federalnej Niemiec. Dalsze roszczenia, w szczególności o odszkodowanie lub pokrycie nieuzasadnionych nakładów, są wykluczone, chyba że dotyczą umyślnego działania lub poważnego zaniedbania po naszej stronie lub po stronie wykonawców naszych zobowiązań.

 

§ 11 Odpowiedzialność za wady produktu

Jeśli firma Ruwac i nabywca ponoszą wspólną odpowiedzialność za skutki wad produktu w rozumieniu [niemieckiej] ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu z dn. 15 grudnia 1989 r. w jej obowiązującym brzmieniu, to roszczenia rekompensaty z tytułu długu solidarnego wobec nas są wykluczone. W ramach wspólnej odpowiedzialności zgodnie z [niemiecką] ustawą o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu możemy wymagać od nabywcy rekompensaty w takim zakresie, w jakim zaspokoimy roszczenia wystosowane przez osobę uprawnioną zgodnie z ustawą wobec nabywcy i wobec nas lub tylko wobec nas. Wyłączenie roszczenia rekompensaty nabywcy z tytułu długu solidarnego lub jego pełny obowiązek pokrycia w przypadku odpowiedzialności wspólnej nie zachodzi, jeśli wada produktu powstała z naszej winy lub winy wykonawców naszych zobowiązań wskutek umyślnego działania lub poważnego zaniedbania.

 

§ 12 Odszkodowanie zryczałtowane

Jeśli nabywca odmawia wypełnienia umowy a w szczególności przyjęcia przedmiotu umowy w sposób wyraźny lub dorozumiany bez uzasadnienia, to firma Ruwac może w miejsce wypełnienia umowy zażądać po ponownym pisemnym wezwaniu i z zastrzeżeniem odmowy odebrania w terminie 7 dni odszkodowania zryczałtowanego w wysokości 25% sumy umownej. Zastrzega się dochodzenie wyższego odszkodowania.

 

§ 13 Obowiązujące prawo, koszty egzekucji za granicą

Niniejsze warunki handlowe obowiązują również w przypadku transakcji i sprzedaży za granicę. Dla niniejszej umowy miarodajne jest wyłącznie prawo niemieckie. Stosowanie międzynarodowych przepisów, np. dotyczących sprzedaży, jest wykluczone. Jeśli firma Ruwac jest zmuszona do stosowania środków sądowych lub egzekucji za granicą, to nabywca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów sądowych i pozasądowych włącznie z kosztami pomocy prawnej lub takimi, które powstały w związku z upoważnieniem firmy windykacyjnej w takim zakresie, w jakim roszczenia firmy Ruwac są uzasadnione.

 

§ 14 Miejsce wykonania umowy, sąd właściwy

Miejscem wykonania dla wszystkich roszczeń z tytułu stosunków umownych między firmą Ruwac a nabywcą jest Melle. Sądem właściwym jest Osnabrück, o ile nabywca jest kupcem w rozumieniu prawa handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub stanowi publiczny majątek odrębny. Obowiązuje to również dla umów z partnerami zagranicznymi.